Hợp đồng tổ chức sự kiện

25/10/2016 14:17 323 views Chuyên mục: Hợp đồng
Hợp đồng tổ chức sự kiện
5 (100%) 11 votes

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——————————–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Số:  …….. /HĐDV

–   Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự hiện hành số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006 và Bộ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

–   Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của các bên;

Hôm nay, ngày …  tháng … năm 2016 tại văn phòng Công ty, chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên đặt hàng ) : 
Địa chỉ: 
Người đại diện: 
Chức vụ: 
MST:

Bên B: (Bên thực hiện) : 
Địa chỉ: 
Người đại diện: 
Chức vụ: 
MST: 
Số tài khoản: 
Ngân hàng:

Nay các bên hợp đồng như sau

Điều 1: NỘI DUNG DỊCH VỤ THỰC HIỆN
Bên A đồng ý chọn Bên B thực hiện  tổ chức chương trình…………………tại………………………………….. 
Thời gian: Ngày … tháng … năm 2016 đến ngày … tháng … năm 2016. Từ 8h00 – 17h30 hàng ngày.
Địa điểm: …………………………………………..
Các nội dung công việc đã được bên A phê duyệt trong bảng danh mục dịch vụ đính kèm.

Điều 2: GIÁ TRỊ DỊCH VỤ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1 Giá dịch vụ: ……………………… VNĐ 
VAT (10%):……………………………… VNĐ
Tổng tiền: ……………………………… VNĐ   
(Bằng chữ:)

2.2 Ngay khi bên B thực hiện cung cấp dịch vụ theo quy định của Điều 1, hai bên sẽ thống nhất và ký kết biên bản thanh lý hợp đồng trong đó có ghi rõ những hạng mục còn thiếu hoặc phát sinh (nếu có).  Việc bỏ bớt hoặc bổ sung hạng mục (nếu có) phải được Bên A chấp thuận trước bằng văn bản, giá trị dịch vụ ghi trong biên bản thanh lý hợp đồng sẽ là giá trị thanh toán cuối cùng
Đính kèm bảng kê chi tiết hạng mục là một phần không tách rời hợp đồng này.

2.3 Phương thức thanh toán: (Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)
– Bên A sẽ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên B 100% phần giá trị dịch vụ kể trên và phát sinh (nếu có) căn cứ trên Biên bản thanh lý hợp đồng trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời gian thực hiện chương trình và  bên A nhận được biên bản thanh lý hợp đồng và hóa đơn tài chính hợp pháp của bên B. 
– Sau thời gian 07 ngày làm việc, kể từ khi bên A nhận được biên bản thanh lý hợp đồng và hóa đơn GTGT của bên B mà vẫn chưa thanh toán đầy đủ cho bên B thì phần giá trị chưa thanh toán sẽ được tính lãi theo giá tiền gửi ngân hàng không thời hạn tại ngân hàng Vietcombank với lãi suất tại thời điểm tương ứng.

Điều 3: THỜI HẠN THỎA THUẬN
3.1 Thời gian hiệu lực hợp đồng: Bắt đầu từ khi bản hợp đồng này được ký kết đến khi thanh toán hợp đồng kèm theo biên bản thanh lý hợp đồng này.
3.2 Trong trường hợp hết thời gian hiệu lực ghi trong hợp đồng mà bên A chưa thanh toán dứt điểm các khoản tiền liên quan đến hợp đồng này thì thời gian hiệu lực của hợp đồng sẽ mặc nhiên được gia hạn cho đến khi các khoản tiền được thanh toán dứt điểm cho bên B và hợp đồng này mặc nhiên được cả hai bên A và B coi như đã được thanh lý. 
3.3 Trường hợp một trong hai bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bản hợp đồng này hoặc các phụ lục hoặc văn bản bổ sung đính kèm có liên quan đến hợp đồng này thì bên bị vi phạm được quyền chấm dứt trước thời hạn. Bên vi phạm phải bồi thường cho bên bị vi phạm những thiệt hại do việc vi phạm này của mình gây ra.

Điều 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
Quyền lợi
a) Nhận được dịch vụ tốt nhất và đầy đủ nhất do bên B cung cấp.
b) Quản lý và giám sát các hoạt động do bên B cung cấp và thực hiện.

Nghĩa vụ
a) Thanh toán cho bên B theo như thỏa thuận tại điều 2.
b) Phối hợp với bên B giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trong chương trình thuộc về trách nhiệm của bên A.

Điều 5: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 
Quyền lợi
    Nhận được đầy đủ thanh toán của bên A như điều 2.
Nghĩa vụ
a) Bảo đảm tuyển dụng, cung cấp cho bên A các hạng hạng mục đã nêu với số lượng , chất lượng như yêu cầu. 
b) Trong quá trình diễn ra chương trình, Bên B cam kết sẽ trực tiếp theo dõi, giám sát, ghi chép và chụp hình lại trong biên bản nghiệm thu bàn giao cho Bên A.
c) Cung cấp hóa đơn tài chính hợp pháp đối với dịch vụ cung cấp theo hợp đồng này và các hạng mục phát sinh được bên A chấp thuận ( nếu có).
d) Phối hợp với bên A giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trong chương trình thuộc về trách nhiệm của bên B.
e) Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về những dịch vụ nào khác ngoài nội dung và Bảng danh mục dịch vụ.
f) Bên B cam kết không cung cấp và tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến sản phẩm của Bên A cũng như các nội dung khác cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của Bên A bằng văn bản.

Điều 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong hợp đồng này. Mọi sửa đổi bổ sung đối với hợp đồng này và bản kê chi tiết hạng mục đính kèm phải được hai Bên thống nhất và lập thành văn bản.

Hai bên chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có các bất đồng và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng, trước tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hữu nghị, nếu không giải quyết được vụ việc sẽ được đưa lên cơ quan tòa án Việt nam có thẩm quyền để giải quyết.
Hợp đồng được lập được thành hai (02) bản được đóng dấu và ký bởi đại diện có thẩm quyền của 2 bên có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản chính.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B
   

 

Tin liên quan

 

Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Thăng Long

Bạn có thể để lại thông tin bằng form dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được

Liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng hoặc hỗ trợ trực tuyến để có thông tin mới nhất

Hotline:
0973 819 898
Online Support: